Optimalizácia finančnej štruktúry podniku

doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
171
80-8070-404-X
2005
Popis

Široké spektrum problémov finančného riadenia podniku má svoje kľúčové miesta a neuralgické body. Jedným z nich je zadlženosť. Vzťah medzi zadlženosťou a finančnou stabilitou, nevyhnutnou pre existenciu podniku, je zrejmá. Samotný monitoring pohľadávok a záväzkov, od výšky ktorých je odvodená forma a závažnosť prípadnej insolventnosti podniku, nie je na zabezpečenie jeho stability postačujúci. Riadenie zadlženosti sa odvíja od určenia takej skladby finančných zdrojov, ktorá je vo vzťahu k cieľom podniku, jeho špecifickým podmienkam, okoliu a momentálnej situácii optimálna, od optimalizácie finančnej štruktúry. Finančná ekonómia je dynamická vedná disciplína, predmet jej skúmania sa rýchlo mení a vyvíja, spolu s ním sa menia a vyvíjajú aj názory na finančnú štruktúru podniku a možnosti jej optimalizácie. Publikácia ponúka prehľad klasických teórií kapitálovej štruktúry, ale aj nových, netradičných prístupov založených na absorpcii najnovších poznatkov a tendencií vývoja kapitálovej štruktúry v posledných rokoch. Možný prístup k optimalizácii finančnej štruktúry demonštruje pomocou prípadovej štúdie.

Obálka