Nástroje a metódy hodnotenia podniku a jeho okolia

Ing. Katarína Janošková, PhD., Ing. Pavol Kráľ, PhD.
138
978-80-971206-5-8
2012
Popis

Cieľom tejto vedeckej monografie je komplexne zmapovať problematiku hodnotenia podniku a jeho okolia prostredníctvom objasnenia základných princípov vybraných nástrojov, metód a techník komplexného hodnotenia podniku opierajúcich sa o nefinančné ukazovatele. Prvá časť monografie objasňuje podstatu v súčasnosti používaných metód akými sú Metóda BalancedScorecard, HarryPollak Model, Argentiho model, Model excelencie EFQM a fundamentálna analýza podniku. Druhá časť monografie je venovaná návrhu novej metódy hodnotenia prostredia podniku, ktorej tvorcami sú samotní autori. Navrhnutá koncepcia MOP zahŕňa analýzu makroekonomického, odvetvového a podnikového prostredia. Autori definujú MOP ako komplexný interdisciplinárny model, prostredníctvom ktorého analyzujeme, vyhodnocujeme a prognózujeme vplyv interného a externého prostredia podniku reprezentovaného vymedzenou štruktúrou indikátorov kvalitatívnej a kvantitatívnej povahy na makroekonomickej, odvetvovej a podnikovej úrovni, ktoré spoľahlivo determinujú pozitívne alebo negatívne konzekvencie predovšetkým v strednodobom a dlhodobom horizonte na činnosť podniku a vývoj jeho hodnoty. Výsledky modelu MOP slúžia ako významná informačná základňa pre manažment podniku a externé záujmové skupiny.

Obálka