Náklady v logistickom reťazci

prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
167
prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
2006
Popis

Požiadavkou doby v našich podnikoch je, aby sa výrobný proces stal pružnejším, rýchlejším, lacnejším. K tomu by mala prispieť aj logistika a jej uplatňovanie v podnikateľských podmienkach.Pri hodnotení našej ekonomiky zisťujeme, že popri mnohých oblastiach, ktoré sa v minulosti značne zanedbávali, nevenovala sa patričná pozornosť ani oblasti logistiky, ktorej lepším využitím možno odhaliť mnohé významné optimalizačné potenciály, nevyhnutné pre efektívne riadenie podnikateľských jednotiek.V súčasnom chápaní úlohy a funkcie logistiky možno hovoriť o nej ako o historickej skúsenosti, ale aj ako o globalizačnom fenoméne, ktorý sa zo dňa na deň konzekventnejšie presadzuje pri riešení komplexu problémov, ktoré  sú súčasťou výroby, premiestňovania, skladovania, manipulovania a predaja výrobkov, tovarov a služieb.Problematika logistiky, jej implementácia a využitie v podniku je preto v súčasnej dobe predmetom zvýšeného záujmu. Medzi faktory, ktoré prispievajú k zvýšenému úsiliu o logistiku patrí globalizácia svetového obchodu, explózia informačných a komunikačných technológií , narastajúci význam systémového prístupu, koncepcia celkových nákladov a orientácia podniku na špičkovú kvalitu a vysokú úroveň poskytovaného zákazníckeho servisu. Logistika sa tak mení z nevýznamnej funkcie na funkciu, pomocou ktorej môže podnik dosiahnuť značné nákladové úspory, zvýšiť úroveň zákazníckeho servisu a získať tak významnú konkurenčnú výhodu v dlhodobom horizonte. Autori sú si vedomí skutočnosti, že monografia nepokrýva celú problematiku nákladov v logistickom reťazci. Príčina tkvie hlavne v limitovanom rozsahu tejto odbornej publikácie. Problematika je spracovaná len vo vybraných oblastiach. Zvláštnu časť monografie tvorí kapitola o nákladoch v cestnej doprave a kapitola o zásobovacom procese a jeho optimalizácii. Tieto časti je potrebné brať ako vybrané oblasti logistického reťazca, kde sa vytvára doslova zhluk rôznorodých nákladov. Trochu iným spôsobom sa autori snažili upozorniť najmä na dôležitosť nákladov súvisiacich so zásobovacím procesom.

Obálka