Mikroekonómia

doc. Mgr. Elena Gregová. PhD.
365
978-80-554-0077-8
2009
Popis

Mikroekonómia predstavuje časť všeobecnej ekonomickej teórie, ktorá nemôže dnes existovať oddelene od integračných procesov, prebiehajúcich vo vedeckých poznatkoch. Celostný, integrálny, systémový pohľad na súčasný svet, v centre ktorého sa nachádzajú problémy človeka, sa stávajú bezpodmienečným komponentom a základom skutočne vedeckej ekonomickej teórie. V súčasnosti sa po novom vysvetľuje a poníma vzájomný vzťah, vzájomné pôsobenie a vzájomný prienik ekonomickej vedy na jednej strane, a spoločenských, prírodných a technických vied – na strane druhej.
Predkladaná knižná publikácia predstavuje vysokoškolskú učebnicu, ktorá je určená predovšetkým študentom fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ale aj ostatným študentom ekonomického zamerania a taktiež širokej verejnosti zaujímajúcej sa o mikroekonomické témy a problémy.
Hlavný cieľ napísania učebnice spočíva v tom, aby študenti mali možnosť získať základnú predstavu o súčasných problémoch mikroekonomickej analýzy, pochopili a vedeli analyzovať racionálne ľudské konanie a rozhodovanie v podmienkach vzácnosti a obmedzenosti zdrojov. Matematický a grafický aparát, ako vo všetkých podobných učebniciach, slúži na vysvetlenie a pochopenie podstaty skúmaných ekonomických javov.
Publikácia neobsahuje vyčerpávajúci výklad celej súčasnej  mikroekonomickej teórie, ktorá je veľmi zložitá a predstavuje niekoľko úrovní výučby, čo si vyžaduje dlhodobé a podrobné štúdium daného predmetu. Predstavuje štandardnú mikroekonómiu umožňujúcu pochopiť základné princípy fungovania trhovej ekonomiky, čo je dôležité aj v praktickom živote pre každého podnikateľa. Je určená taktiež doktorandom a lektorom prednášajúcim súčasnú ekonomickú teóriu.
 

Obálka