Mgr. Peter Seemann, PhD.

Ľudia kategória: 
Kancelária: 
BF 339
Telefón: 
+421 (0)41/513 3226, 0903 310 247
Kariéra: 

2016 - rozšírenie kvalifikácie: Farebná Diagnostika (diagnostika osobnostných a pracovných charakteristík jednotlivca)
 
2015 – rozšírenie kvalifikácie: Tútor celoživotného vzdelávania (poradenstvo v kariérnej orientácii, rozvoj kvalifikačných zručností)
 
2015- rozšírenie kvalifikácie: English Language coaching- koučovanie rozvoja zručností používania anglického jazyka
 
2009 Doktor filozofie (PhD.) vedecko akademická hodnosť získaná v študijnom odbore 3.3.20. Odvetvové a prierezové ekonomiky. (Strategické myslenie ako súčasť rozvoja ľudských zdrojov v podmienkach dopravy)
 
2008 Profesionálny kouč – akreditované vzdelanie v pracovnom a osobnom koučingu (vedenie, sprevádzanie k osobnému a pracovnému rozvoju, pri riešení problémov, realizácii potenciálu manažérov, zamestnancov a celých pracovných tímov )
 
2007 Psychoterapeut – certifikované vzdelanie v Systemickej  psychoterapii (sprevádzanie pri riešení osobných, vzťahových, rodinných problémov, strachov, fóbií...)
 
2002 Magister psychológie, Pedagogická spôsobilosť
(Možnosti prevencie a terapie týraných, zneužívaných a zanedbávaných detí) poradenskopsychologická činnosť, psychodiagnostika osobnosti a inteligencie, vedenie zážitkových workshopov a seminárov

Predmety: 

Psychológia
Komunikačné techniky
Riadenie ľudských zdrojov
Personálny manažment

Zameranie: 

rozvoj potenciálu ľudských zdrojov, využitie koučovacích zručností v práci manažéra

Viac info: 
Viac informácií