Medzinárodný marketing

prof. Ing. Anna Križanová, CSc., Ing. Katarína Ivánková, PhD., Ing. Juraj Kolenčík, PhD., Ing. Jana Majerová
264
978-80-894-0113-0
2010
Popis

Publikácia je určená poslucháčom druhého stupňa ekonomických študijných odborov, ale najmä: Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, Elektronický obchod a manažment, Poštové inžinierstvo a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Autori pri jej tvorbe koncepčne vychádzali zo skutočnosti, že súčasný život ľudskej spoločnosti charakterizujú nielen rozsiahle kvalitatívne zmeny, ale i akcelerácia tempa rastu týchto zmien. Uvedená akcelerácia je pritom na jednej strane príčinou a na druhej strane výsledkom globalizácie, ktorá do spoločnosti vnáša množstvo pozitív aj negatív. Domáce podnikateľské subjekty sú pod jej vplyvom postavené pred rozhodnutie, buď akceptovať nárast zahraničnej konkurencie a prispôsobiť sa mu, alebo tento nárast ignorovať, čo však v konečnom dôsledku môže viesť k ich následnej izolácii vedúcej k ich zániku. Práve uvedené je dôvodom, aby domáce podnikateľské subjekty, predovšetkým v globálnych odvetviach, orientovali svoju ponuku na zahraničné trhy, resp. medzinárodný trh. Úlohou tejto vysokoškolskej učebnice je preto oboznámiť študentov s modernou koncepciou medzinárodného podnikania. V učebnici je venovaná pozornosť špecifikám marketingovej filozofie podniku na zahraničnom trhu a analýze medzinárodnej marketingovej stratégie so všetkými jej nevyhnutnými krokmi, ktoré by mal podnik po svojom rozhodnutí - vstúpiť na zahraničný trh – vykonať, aby zabezpečil splnenie cieľov, ktoré si v rámci podnikovej filozofie vytýčil. 

Obálka