Marketingový mix v cestnej doprave

doc. Ing. Anna Križanová, CSc., doc. Ing. Eva Birnerová, CSc.
157
80-7100-949-0
2002
Popis

Publikácia je určená poslucháčom prvého stupňa dopravno-ekonomických študijných odborov, ale najmä: Cestná doprava, Dopravné služby, Logistika a zasielateľstvo. Súčasne je však využiteľná aj v iných dopravne orientovaných študijných odboroch ako Letecká doprava, Železničná doprava, či Vodná doprava. Základným cieľom publikácie je objasniť metodiku marketingových aktivít v oblasti marketingovej obchodnej politiky z hľadiska špecifík dopravného podniku zameraného na cestnú dopravu. Pretože mnohí vedúci pracovníci výrobných podnikov i podnikov služieb nedoceňujú význam marketingu, ďalším cieľom monografie je poukázať na to, že i v praxi dopravných podnikov, ako podnikov služieb, je možné uplatniť progresívne, na vedeckých princípoch založené riadenie.

Obálka