Manažment podniku

Štofková, J. a kol.
365
978-8070-713-2
2007
Popis

Autori: prof. Ing. Jana Štofková, PhD., prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., doc. Ing. Mariana Strenitzerová, PhD., Ing. Ján Fľak, PhD., doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD., doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD., Ing. Katarína Štofková, PhD.

Rozvoj technológií, stupňujúca sa konkurencia, neustále a často nespojité zmeny podnikateľského prostredia kladú vysoké nároky na manažérov všetkých organizácií, podnikov a inštitúcií. Úspešnosť plnenia náročných úloh v dobe globalizácie, kedy podnikateľské aktivity  nadobúdajú nové rozmery, nezávisí len od používaných informačných a výrobných technológií, ale v stále väčšej miere od znalostí a schopností manažérov. Úloha manažmentu je nezastupiteľná vo všetkých organizáciách, ktoré chcú byť úspešné. Vďaka modernému manažmentu, ktorý využíva generáciu obchodovania na internetových trhoch

Obálka