Manažment bezpečnosti práce

Ing. Viera Šukalová, EUR ING, PhD.
167
978-80-554-0403-5
2011
Popis

Manažment bezpečnosti práce je významnou súčasťou manažmentu podniku a riadiacej práce manažérov na všetkých stupňoch riadenia. Rámcová smernica EÚ 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci predpokladá zahrnutie systematickej výučby do učebných plánov všetkých častí školského systému, vrátane univerzít. Právna úprava ochrany človeka v pracovnom procese je v SR tvorená sústavou právnych noriem upravujúcich základné bezpečnostné požiadavky, požiadavky na technické zariadenia a technológie, pracovné prostredie a pracovné podmienky a požiadavky bezpečného správania sa na pracovisku. Predkladané vysokoškolské skriptá sú určené študentom univerzitného štúdia v odbore manažment ale i technických odborov a  odbornej verejnosti. Publikácia poskytuje prehľad  problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s holistickým prístupom,  základné princípy prevencie, informácie o nebezpečenstvách a ohrozeniach pri rôznych činnostiach, ako aj získanie prehľadu o základných požiadavkách vyplývajúcich zo záväznej predpisovej nadstavby, ktorých znalosť je nevyhnutná pri organizovaní a riadení pracovného procesu. Druhé vydanie učebnice bolo aktualizované a doplnené podľa najnovšej legislatívy v rámci inštitucionálneho výskumu Fakulty PEDAS 5/KE/2011: Analýza právnych znalostí v práci manažéra a ich aplikácia v manažmente podniku.

Obálka