Manažment bezpečnosti práce

Ing. Viera Šukalová, EUR ING, PhD.
95
80-8070-607-7
2006
Popis

Manažment bezpečnosti práce je súčasťou manažmentu podniku a riadiacej práce manažérov na všetkých stupňoch riadenia. Úspešnosť zamestnávateľského subjektu závisí v značnej miere od úrovne starostlivosti o svojich zamestnancov, kde má dôležité miesto starostlivosť o vytvorenie podmienok pre bezpečnú a zdravie neohrozujúcu prácu a vyhovujúce pracovné prostredie a pracovné podmienky. Štátna politika SR nadväzuje v tejto oblasti na politiku Európske únie, ktorej požiadavky sú premietnuté do sústavy právnych noriem. Ich správna a účinná aplikácia si vyžaduje, aby sa požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce stali neoddeliteľnou súčasťou činnosti manažérov. Pre naplnenie tejto politiky je nevyhnutné zabezpečiť kvalitné vzdelanie budúcich manažérov a vyzbrojiť ich potrebnými kompetenciami. Predkladané vysokoškolské skriptá  si kladú za cieľ oboznámiť študentov so základnými poznatkami z problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sprostredkovať základné princípy prevencie, informácie o nebezpečenstvách a ohrozeniach pri rôznych činnostiach, ako aj získanie prehľadu o základných požiadavkách vyplývajúcich zo záväznej predpisovej nadstavby pri zohľadnení moderných trendov manažmentu. 

Obálka