Manažérske účtovníctvo

Ing. Oľga Poniščiaková, PhD.
83
80-8070-543-7
2006
Popis

Predkladané skriptá sú určené študentom štvrtého ročníka denné štúdia na Katedre ekonomiky, Fakulty prevádzky a ekonomiky mestskej a cestnej dopravy, ŽUŽ, ale rovnako aj všetkým ostatným, ktorí majú záujem o manažérske účtovníctvo a získané teoretické poznatky a vedomosti si chcú overiť na praktických príkladoch, ktorých výber skriptá ponúkajú.
Koncepčne sú skriptá rozvrhnuté do niekoľkých kapitol, ktoré vecne nadväzujú na prednášky z tohto predmetu. Vzhľadom na ich možné použitie aj pre iných potenciálnych záujemcov je však úvod každej kapitoly venovaný stručnému teoretickému popisu danej problematiky, na základe ktorého čitateľ získa obraz o tom, čo si má na praktickom príklade precvičiť. Úlohy na zamyslenie zas ponúkajú možnosť overiť si správne pochopenie získaných vedomosti z vnútropodnikového riadenia.Kapitoly sú v závislosti od obsahu rôzne štruktúrované aby sa čitateľ v texte lepšie orientoval.

Obálka