Manažérska etika a komunikácia v podnikaní

doc. PhDr. Helena Janotová, CSc., doc. PhDr. Viera Farkašová, CSc.
115
80-7100-814-1
2001
Popis

Monografia je určená všetkým vysokoškolským študentom bez ohľadu študijného profilu, pretože v konečnom dôsledku sa väčšina z nich sa v praxi uplatní v pozícii manažéra alebo priamo podnikateľa. Predstavuje metodologické východisko pri riešení etických a komunikačných problémov, s ktorými sa stretáva subjekt tak v pracovnej, ako i mimopracovnej oblasti.  Monografia má interdisciplinárny charakter. Prelínajú sa v nej poznatky z teórie riadenia, ekonomiky, aplikovanej podnikateľskej etiky a aplikovanej psychológie. Publikácia sa taktiež venuje problematike subjektívnych príčin neetického správania. V druhej časti sú uvedené vhodné prostriedky pozitívnej verbálnej a neverbálnej komunikácie. Osvojenie si a uplatňovanie zásad a princípov etiky a komunikácie v manažérskej praxi je považované za kvalitný predpokladom efektívneho riadenia a fungovania podnikateľských subjektov ako aj celkovej úspešnosti manažéra. Publikácia je určená manažérom, študentom vysokých škôl, ale i všetkým tým, ktorí si chcú rozšíriť poznatky z tejto oblasti.

Obálka