Malé a stredné podniky v podmienkach transformujúcich sa ekonomík SR a RF

doc. Mgr. Elena Gregová. PhD
157
978-80-8070-811-5
2007
Popis

Transformácia  centrálne riadenej ekonomiky na trhovú predpokladá okrem zmien vo vlastníckych vzťahoch, aj zmenu štruktúry  správania a pôsobenia ekonomických subjektov. Ak sú podnikatelia na trhu pod tlakom konkurencie, spotrebitelia získavajú kvalitné tovary za nízke ceny a zvyšuje sa ich blahobyt  - consumer welfare (spotrebiteľská renta). Makroekonomické indikátory ako ekonomický rast, zamestnanosť a inovácie sú priamo spojené s malými podnikmi. V podmienkach prechodných ekonomík, akými sú aj SR a RF, korelácia foriem a faktorov vzniku podnikov v deväťdesiatych rokoch bola podstatne iná, hlavne kvôli pomerne rýchlej privatizácii a náhlym štrukturálnym zmenám. Zmena vlastníckych vzťahov, odštátnenie veľkých podnikov a ich následná privatizácia spôsobili vznik a rozvoj malých a stredných podnikov, ktoré majú význam v oživení ekonomiky najmä vďaka svojej flexibilite a adabtabilite k novým podmienkam, a preto sa často považujú za významný prvok ravitalizujúcej sa ekonomiky.
Vo vyspelých ekonomikách už dávno existujú národné systémy podpory podnikania, ktoré majú ešte väčší význam v tranzitívnych ekonomikách,  prechádzajúcimi složitým, ešte  neukončeným transformačným procesom. Vo vstupnej kapitole sa venuje pozornosť teoretickým prístupom k ekonomickým reformám, priebehu jednotlivých etáp transformácie slovenskej a ruskej ekonomiky, a taktiež súčasným vzájomným ekonomickým vzťahom dvoch krajín. V ďalšej časti monografie je zhodnotené postavenie a význam malého a stredného podnikania v trhovej ekonomike a  krátky historický prierez vývoja MSP v SR a v RF.  Poukazuje sa na súčasný stav a problémy malých a stredných podnikov v obidvoch krajinách, na národné osobitosti a perspektívy. 
 

Obálka