Logistika v manažmente podniku

doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Viera Šukalová, EUR ING., PhD.
288
978-80-554-0530-8
2012
Popis

Predložená vysokoškolská učebnica poskytuje  pohľad na logistiku z hľadiska celkového riadenia podniku, identifikuje jej špecifickú  úlohu a ciele.Postavenie logistiky vysvetľuje vo vzťahu k jednotlivým manažérskym funkciám, ako aj špecifickým oblastiam  manažmentu. Zdôrazňuje význam ľudských zdrojov všeobecne i pre oblasť logistiky, pretože z hľadiska ich riadenia  je základným prvkom  na zabezpečenie rastu a dlhodobej konkurencieschopnosti využívanie takých nástrojov, ktoré podporujú schopnosti ľudského kapitálu vedúce k zvýšenej podnikateľskej aktivite, pracovnej výkonnosti a inovácií. Osobitnú časť tvorí prehľad vybraných manažérskych metód a nástrojov s dôrazom na moderné metódy a nástroje využiteľné v logistike. Našim cieľom, pri zostavovaní vysokoškolskej učebnice, bolo poskytnúť integrovaný pohľad na problematiku manažmentu podniku a logistiky ako jeho neoddeliteľnej súčasti a priblížiť tak uceleným spôsobom moderné riadenie  podnikov pre širokú verejnosť a zároveň  vytvoriť učebný text pre štúdium odborných predmetov v oblasti logistiky i manažmentu. Odbornú publikáciu je možné využiť nielen na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov  Žilinskej univerzity v Žiline, kde sa uvedené odborné predmety prednášajú, ale aj na iných technicky zameraných fakultách, kde je potrebné poskytnúť ucelený pohľad na problematiku logistiky v rámci riadenia podniku. 

Obálka