JUDr. Ing. Jana Klieštiková, PhD.

Ľudia kategória: 
Kancelária: 
BF 314
Telefón: 
+421 (0)41/513 3099
Kariéra: 

V roku 2009 ukončila štúdium v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku na fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, kde v roku 2012 v tom istom študijnom odbore ukončila aj doktorandské štúdium s témou dizertačnej práce „Marketingová stratégia budovania a riadenia hodnoty značky“. V roku 2013 získala titul „magister“ v študijnom odbore právo na Paneurópskej vysokej škole a o rok neskôr na tejto škole úspešne absolvovala aj rigorózne skúšky so špecializáciou na oblasť obchodného práva s témou rigoróznej práce „Riešenie úpadku dlžníka v slovenskom právnom poriadku“.  Od septembra roku 2012 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Katedre ekonomiky fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline.

Predmety: 

Základy práva
Obchodné právo
Marketing
Medzinárodný marketing
Marketing služieb

Zameranie: 

marketingová stratégia budovania a riadenia hodnoty značky, spoločensky zodpovedné podnikanie, insolvenčné právo

Viac info: 
Viac informácií