Jednoduché účtovníctvo podnikateľov

Ing. Martina Paliderová, PhD.
167
978-80-554-0461-5
2011
Popis

Publikácia prináša ucelený pohľad na účtovanie podnikateľov, ktorí vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť ako fyzické osoby. Je určená poslucháčom 2. ročníka študijného odboru Ekonomika a manažment podniku, ale aj pre širokú verejnosť. Obsahuje nielen teoretické informácie zo sústavy jednoduchého účtovníctva podnikateľov, ale aj množstvo praktických príkladov.
Publikácia je tvorená v súlade s platnými právnymi predpismi, a to so zákonom o účtovníctve a s postupmi účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretickú časť tvoria kapitoly 1 – 10. Prvá kapitola uvádza čitateľa do problematiky účtovníctva, druhá kapitola sa sústreďuje na teoretické východiská sústavy jednoduchého účtovníctva. Najväčšia pozornosť je venovaná hlavným a pomocným knihám, v ktorých sa v jednoduchom účtovníctve účtuje. Tretia kapitola charakterizuje majetok podnikateľa, na ktorú nadväzuje štvrtá kapitola, ktorá sa venuje účtovaniu osobného automobilu v podnikaní. Piata kapitola stručne charakterizuje zásoby a šiesta kapitola rozoberá daň z pridanej hodnoty. Siedma kapitola sa zaoberá problematikou dotácii. Časové rozlíšenie je problematikou rozobratou v ôsmej kapitole. Záverečné práce, ktoré musí účtovná jednotka vykonať na konci roka, sú opísané v deviatej a desiatej kapitole publikácie. Praktickú časť tvoria kapitoly 11 – 14, pričom jedenásta kapitola sa venuje praktickým ukážkam účtovania príjmov, ktoré ovplyvňujú alebo neovplyvňujú základ dane. Dvanásta kapitola venuje pozornosť na jednej strane výdavkom, ktoré  znižujú základ dane a na strane druhej výdavkom, ktoré neovplyvňujú základ dane podnikateľského subjektu. Trinásta kapitola sústreďuje pozornosť na priebežné položky. Posledná kapitola opisuje uzávierkové operácie, ktoré zvyšujú alebo znižujú daňový základ účtovnej jednotky.

Obálka