Ing. Viera Šukalová, PhD., EUR ING

Kancelária: 
BF 314
Telefón: 
+421 (0)41/513 3214
Kariéra: 

Dosiahnuté vzdelanie:

2004 – 2009 ukončené externé doktorandské štúdium ,
7/2009 udelený akademický titul  „philosophie doctorPhD.
v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika   a manažment podniku
Dizertačná práca: Metóda Assessment centre pri výbere pracovníkov
podniku
 
09/1979 –06/1984 F PEDAS, VŠDS Žilina, F PEDAS,  
Odbor prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy
 Titul „Inžinier“  Ing.
1997- udelený titul  EUROPEAN ENGINEER  EUR ING
European Federation of  National Engineering Associations , Paríž

1991 - jazyk nemecký, všeobecná štátna jazyková skúška  1991, Štátna  jazyková škola v Žiline
 
Profesná prax:
1984 – 2003  Výskumný ústav dopravný v Žiline  - Samostatná vedecko-výskumná pracovníčka, manažér projektov, zodpovednosť za riešenie  rezortných a medzinárodných projektov v oblasti  prevádzky  a ekonomiky cestnej dopravy, riadenie dopravných podnikov, tvorba  legislatívy v cestnej doprave
2003 – vedúca Sekcie rozvoja pracovníkov VÚD, zodpovednosť za vzdelávanie a rozvoj pracovníkov, za domáce a medzinárodné odborné a vedecké semináre a    konferencie
 1999 – 2002   vedúca sekcie Zahraničná spolupráca vo vede  a výskume, vzdelávanie a školenie, zodpovednosť za zahraničnú spoluprácu vo vede a výskume, riadenie projektovej prípravy
 
1995-1998 Pracovná skupina pri MDPT SR v Bratislave pre prípravu a spracovanie návrhov zákonov v oblasti cestnej dopravy
 
2000 -  Žilinská univerzita v Žiline, Rektorát,  Oddelenie pre vedu a výskum -  referentka pre 5. rámcový program EÚ (súbežný pracovný pomer), zodpovednosť za prípravu projektov v 5RP EÚ
2002 – ŽU v Žiline, F PEDAS  –  externá výučba   predmetu – Základy práva
 
2003 – 2008  Lineatech, s.r.o. - konateľ spoločnosti
 
2005-2014 Bankovní institut vysoká škola (BIVŠ), o.z. Banská Bystrica, výučba predmetov pre odbory -   Informačné technológie , Bankový manažment, Právna administratíva:
Organizačné a informačné stratégie, Management, Krízový management, Veda a poznávanie sociálno-ekonomických procesov
 
09/2003-doteraz  - ŽU v Žiline, F PEDAS, Katedra ekonomiky
Vysokoškolský pedagóg                                 
Výučba predmetov: Manažment, Personálny manažment , Manažment bezpečnosti práce,    Logistický manažment
Výučba zahraničných študentov v rámci programu EÚ Erasmus v jazyku anglickom: Manažment, Personálny manažment, Manažment bezpečnosti práce
 
Členstvo v organizáciách a komisiách:
Skúšobná komisia pre Žilinský kraj na  posudzovanie odbornej spôsobilosti pre podnikanie  v cestnej doprave od r. 1996 doteraz
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností – EUR ING
od r.  1997 doteraz

Predmety: 

Manažment
Personálny manažment
Manažment bezpečnosti práce
Logistický manažment

Zameranie: 

riešenie vedecko-výskumných problémov v oblasti  manažérskych procesov, implementácia moderných metód a nástrojov manažmentu;
vedecko-výskumné spracovanie  aktuálnych problémov riadenia ľudských zdrojov v novej ekonomike   s aplikáciou moderných trendov personálneho manažmentu; 
ochrana práce a jej holistické ponímanie v riadení podnikov, nástroje  a metódy udržateľného rozvoja v kontexte sociálnej zodpovednosti, manažment rizík

Viac info: 
Viac informácií