Ing. Peter Majerčák, PhD.

Kancelária: 
BF 329
Telefón: 
+421 (0)41/513 3217
Kariéra: 

V roku 2002 absolvoval denné inžinierske štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Následne pokračoval v internom doktorandskom štúdiu na Katedre ekonomiky, ktoré ukončil v roku 2005 v študijnom odbore 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky. Na Katedre ekonomiky pôsobí ako vysokoškolský učiteľ od roku 2003. Je šéfredaktorom vedeckého internetového časopisu Podniková ekonomika a manažment a členom recenzného kolektívu indexovaného zahraničného vedeckého časopisu Naše more, (Chorvátsko) a stály člen pracovnej skupiny Logistický monitor.

Predmety: 

Logistika
Logistický manažment
Podnikanie v malých a stredných podnikoch

Zameranie: 

Logistika, marketingová logistika, logistické operácie a funkcie, štruktúra, funkcia a význam logistického systému v podniku, metódy a modely výkonnosti podnikovej logistiky, modelovanie logistických reťazcov a logistických sietí, modelovanie dopravnej obslužnosti v rámci dopravnej logistiky v logistických reťazcoch, hodnotenie logistickej výkonnosti, hodnotenie a analýza úzkych miest vo výrobných a dopravných podnikoch, charakteristike malých a stredných podnikov s akcentom na riziko podnikania, životný cyklus podniku a náklady podniku.

Viac info: 
Viac informácií