Ing. Martina Gogolová, PhD.

Kancelária: 
BF 315
Telefón: 
+421 (0)41/513 3206
Kariéra: 

V roku 2003 absolvovala denné inžinierske štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Následne pokračovala v internom doktorandskom štúdiu na Katedre ekonomiky, ktoré ukončila v roku 2006 v študijnom odbore 3.3.20. odvetvové a prierezové ekonomiky. Na Katedre ekonomiky pôsobila v rokoch 2006 - 2008 ako výskumná pracovníčka a od roku 2009 pôsobí ako vysokoškolská učiteľka.

Predmety: 

Mikroekonómia
Makroekonómia
Národohospodárska politika
Marketing
Controlling

Zameranie: 

Marketingové aktivity podnikov HOD – účastníkov IDS. Marketingová komunikácia podnikov služieb - integrovaný model podnikovej komunikácie a  komunikácie so zákazníkom. Spoločenská zodpovednosť podniku ako hodnota pre zákazníka. Analýza zavádzania rizík outsourcingu v podnikoch v SR. Personálny marketing ako nový prístup zabezpečenia a udržania kvalifikovanej pracovnej sily v podnikoch na Slovensku.

Viac info: 
Viac informácií