Ing. Mária Kováčová, PhD.

Ľudia kategória: 
Kancelária: 
BF 317
Telefón: 
+421 (0)41/513 3203
Kariéra: 

V roku 2012 ukončila denné inžinierske štúdium na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v študijnom odbore 3.3.16. ekonomika a manažment podniku, kde následne v rovnakom študijnom odbore v roku 2015 ukončila aj doktorandské štúdium s témou dizertačnej práce ,,Implementácia stratégie do podnikového plánu“. Od roku 2015 pôsobí na Katedre ekonomiky Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline ako vedecký pracovník, kde sa špecializuje na oblasť finančných trhov, kreditného rizika a medzinárodného podnikania. V týchto oblastiach taktiež publikuje v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, ako aj na medzinárodných domácich a zahraničných konferenciách, pričom tieto výstupy sú zahrnuté v medzinárodne uznávaných databázach. V súčasnosti je riešiteľkou projektu APVV-14-0841 „Komplexný model predikcie finančného zdravia slovenských podnikov“ a projektu VEGA 1/0656/14 ,,Výskum možností aplikácie kreditných defaultných modelov v podmienkach SR ako nástroja objektívnej kvantifikácie kreditných rizík podnikateľských subjektov“.

Predmety: 

Finančné trhy
Medzinárodné podnikanie a manažment
Medzinárodná ekonomická integrácia
Ekonomika podniku
Ekonomika a riadenie podniku

Zameranie: 

predikcia finančného zdravia podniku, kreditné riziko, strategický manažment, strategické plánovanie.

Viac info: 
Viac informácií