Ing. Margaréta Nadányiová, PhD.

Ľudia kategória: 
Kancelária: 
BF 307
Telefón: 
+421 (0)41/513 3205
Kariéra: 

V roku 2004 absolvovala denné inžinierske štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Následne pokračovala v internom doktorandskom štúdiu na Katedre ekonomiky, ktoré ukončila v roku 2007 v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Na Katedre ekonomiky pôsobila od roku 2008 ako výskumný pracovník a od roku 2009 ako vysokoškolský učiteľ.

Predmety: 

Marketing
Marketing služieb
Ekonomická štatistika

Zameranie: 

marketingový mix, marketingový mix v službách, marketingová komunikácia, nástroje komunikačného mixu, marketingový výskum, spotrebiteľské správanie a spokojnosť zákazníkov, význam a budovanie značky, spoločenská zodpovednosť podniku, zelený marketing, neuromarketing

Viac info: 
Viac informácií