Ing. Ľubica Gajanová, PhD.

Kancelária: 
BF 308
Telefón: 
+421 (0)41/513 3247
Kariéra: 

V roku 2008 absolvovala inžinierske štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súbežne a aj následne po skončení štúdia pracovala do roku 2010 v súkromnej sfére v oblasti ekonomickej činnosti podniku. V roku 2011 pokračovala v internom doktorandskom štúdiu na Katedre ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré ukončila v roku 2014 v študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku. Na katedre ekonomiky pôsobí ako vysokoškolský učiteľ od roku 2014.

Predmety: 

Marketing
Účtovníctvo 3
Účtovníctvo A

Zameranie: 

marketingové riadenia a plánovanie; marketingový výskum; analýza konkurencie; konkurenčné spravodajstvo; výskum vnímania spoločenskej zodpovednosti podniku ako hodnoty pre zákazníka; základné princípy a postupy účtovania bankových subjektov, rozpočtových, príspevkových a neziskových organizácií; princípy a postupy účtovania podnikateľských subjektov v sústave jednoduchého účtovníctva

Viac info: 
Viac informácií