Ing. Katarína Zvaríková, PhD.

Kancelária: 
BF 341
Telefón: 
+421 (0)41/513 3217
Kariéra: 

V roku 2008 ukončila štúdium na fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku. V rovnakom študijnom odbore ukončila v roku 2011 doktorandské štúdium s témou dizertačnej práce „Význam a úloha Public relations v komunikačnej politike vysokých škôl“. Od septembra 2011 pôsobí na Katedre ekonomiky fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline ako vysokoškolský učiteľ so zameraním na finančný manažment.

Predmety: 

Investičný manažment

Zameranie: 

Investičný manažment, podnikové financie,  finančný manažment

Viac info: 
Viac informácií