Ing. Katarína Valášková, PhD.

Kancelária: 
BF 308
Telefón: 
+421 (0)41/513 3237
Kariéra: 

V roku 2010 úspešne ukončila denné inžinierske štúdium na Katedre ekonomiky na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. V tom istom roku taktiež ukončila Doplňujúce pedagogické štúdium, ktorým získala pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti a výučbu ekonomických predmetov. V roku 2010 nastúpila na interné doktorandské štúdium v študijnom programe ekonomika a manažment podniku v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku na Katedre ekonomiky, ktoré ukončila v roku 2014. Od roku 2014 pôsobí na Katedre ekonomiky ako vysokoškolský učiteľ.
V roku 2004 získala  First Certificate in English (medzinárodná úroveň B2), ktorý je udeľovaný univerzitou v Cambridge. Následne v roku 2008 vykonala všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka (medzinárodná úroveň C1-C2).  Dosiahnuté jazykové vzdelanie využila aj v roku 2014 ako členka medzinárodnej komisie na medzinárodnej konferencii Aplikovaných spoločenských vied v Singapure a medzinárodnej konferencii Ekonomických a spoločenských vied v Číne.
V súčasnosti je členom riešiteľského kolektívu projektu VEGA 1/0656/14 Výskum možností aplikácie kreditných defaultných modelov v podmienkach SR ako nástroja objektívnej kvantifikácie kreditných rizík, podnikateľských subjektov a APVV projektu 14-0841 Komplexný model predikcie finančného zdravia slovenských podnikov.

Predmety: 

Štatistická analýza
Podnikové plánovanie

Zameranie: 

kvantitatívne metódy vo finančnom manažmente a riadení podniku, mikroekonómia, makroekonómia, spotrebiteľská politika

Viac info: 
Viac informácií