Ing. Katarína Kramárová, PhD.

Kancelária: 
BF 308
Telefón: 
+421 (0)41/513 3237
Kariéra: 

Vysokoškolský titul „inžinier“ získala v r. 2006 absolvovaním denného štúdia na Fakulte financií Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici so špecializáciou na bankovníctvo a poisťovníctvo. Následne pokračovala v ďalšom vzdelávaní na Žilinskej univerzite v Žiline na Fakulte prevádzky a ekonomicky dopravy a spojov, kde bola internou doktorandkou Katedry ekonomiky. Časť tohto štúdia pôsobila aj na univerzite vo Francúzsku – University of La Rochelle – Groupe Sup de Co La Rochelle. Doktorandské štúdium ukončila v r. 2009 úspešnou obhajobou dizertačnej práce v študijnom odbore 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky s názvom Integrovaná marketingová komunikácia bankových inštitúcií. Od skončenia svojho doktorandského štúdia pôsobí ako vysokoškolská učiteľka Žilinskej univerzity v Žiline.  Aktívne spolupracuje s podnikateľským sektorom pri vypracovávaní finančných analýz. Je odbornou recenzentkou medzinárodného časopisu Advances in Economics and Business.

Predmety: 

Finančný manažment
Finančno-ekonomická analýza podniku

Zameranie: 

finančné riadenie, tvorba finančných plánov a formulovanie finančných stratégií, investičné riadenie, hodnotenie efektívnosti investičných projektov, finančno-ekonomická analýza podnikateľských subjektov, finančno-ekonomická analýzy konsolidovaných celkov, korporátne zdaňovanie a daňová analýza

Viac info: 
Viac informácií