Ing. Katarína Frajtová Michalíková, PhD.

Kancelária: 
BF 341
Telefón: 
+421 (0)41/513 3246
Kariéra: 

V roku 2004 absolvovala denné inžinierské štúdium na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.  Následne pokračovala v internom doktorandskom štúdiu na Katedre ekonomiky, Fakulty PEDAS, Žilinskej univerzity v Žiline, ktoré ukončila v roku 2007 v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku. Na Katedre ekonomiky pôsobí ako vysokoškolský učiteľ od roku 2007.
V súčasnosti zastáva funkciu koordinátorky pre študentov programu ERASMUS.

Predmety: 

Investičný manažment
Projektové financovanie
Dane podnikateľských subjektov
Bankovníctvo
Poisťovníctvo

Zameranie: 

kvantitatívné matematicko-štatistické metódy vo finančnom manažmente, finančné riadenie a rozhodovanie podnikov, kvantifikácia a diverzifikáciá rizika, možnosti projektového financovania, analýza bonitných a bankrotných modelov

Viac info: 
Viac informácií