Ing. Iveta Sedláková, PhD.

Kancelária: 
BF 315
Telefón: 
+421 (0)41/513 3206
Kariéra: 

V roku 1996 ukončila inžinierske štúdium v odbore Automatizované systémy riadenia v ekonomike na fakulte riadenia a hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. V roku 2007 získala PhD. v študijnom odbore 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky na fakulte PEDAS, Žilinskej univerzity v Žiline. Od roku 1999 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ Žilinskej univerzity, do roku 2012 na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, následne na Ústave znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline a od akademického roku 2015/2016 pôsobí na katedre ekonomiky fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. V rokoch 1999 až 2013 viedla znaleckú sekciu ekonomika a riadenie podniku, ekonómia a manažment na Ústave súdneho inžinierstva žilinskej univerzity v Žiline. V roku 2001 bola menovaná a zapísaná do zoznamu znalcov MS SR v odbore ekonómia a manažment. Od tohto menovania sa aktívne podieľa na tvorbe právnych noriem týkajúcich sa znaleckej činnosti a metód ohodnotenia majetku podniku. Od roku 2003 je menovaná ministrom spravodlivosti SR za člena komisie pre kontrolu výkonu znaleckej činnosti v odbore podnikové hospodárstvo. Od roku 2005 je opakovane menovaná ministrom spravodlivosti SR za člena alebo predsedu komisie na odborných skúškach znalcov ekonomických znaleckých odborov. Je členkou redakčnej rady časopisu Znalectvo. Je garantom, vedúcim a prednášajúcim štúdia v rámci špecializovaného  vzdelávania znalcov ekonomických znaleckých odborov na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Od roku 2006 je organizátorom a spoluorganizátorom pravidelných medzinárodných vedeckých seminárov zameraných na aktuálne problémy znalcov ekonomických znaleckých odborov v rámci metodickej spolupráce s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

Predmety: 

Súdne inžinierstvo – prednášky, cvičenia
Všeobecná ekonomická teória - cvičenia

Zameranie: 

súdne inžinierstvo - metodika ohodnocovacieho procesu majetku podniku, ekonomicko-finančné analýzy, posudzovanie reálnosti podnikateľských zámerov, metodika znaleckého posudku v ekonomických znaleckých odboroch,  znalecká činnosť v znaleckom odbore ekonómia a manažment odvetvia účtovníctvo a daňovníctvo, kontroling so zameraním najmä na stanovenie výšky finančnej ujmy, ohodnotenie ekonomických zložiek majetku podniku, daňové podvody, posúdenie ekonomickej a finančnej situácie podniku, vplyv manažmentu na hodnotu podniku

Viac info: 
Viac informácií