Ing. Ivana Podhorská, PhD.

Kancelária: 
BF 340
Telefón: 
+421 (0)41/513 3245
Kariéra: 

V roku 2014 ukončila denné inžinierske štúdium na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline v študijnom odbore 3.3.16. ekonomika a manažment podniku. V rovnakom študijnom odbore následne pokračovala v dennej forme doktorandského štúdia, ktoré ukončila v roku 2017 úspešnou obhajobou dizertačnej práce na tému „Relevantné oceňovanie dobrého mena podnikov“. Od skončenia doktorandského štúdia ďalej pôsobí na Katedre ekonomiky Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline ako vysokoškolský pedagóg. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť podnikových financií. Je súčasťou riešiteľského kolektívu projektu APVV-14-0841 „Komplexný model predikcie finančného zdravia slovenských podnikov“ a projektu VEGA 1/0428/17 ,,Kreovanie nových paradigiem finančného manažmentu na prahu 21 storočia v podmienkach SR“.  V týchto oblastiach taktiež publikuje v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, ako aj na medzinárodných domácich a zahraničných konferenciách, pričom tieto výstupy sú zahrnuté v medzinárodne uznávaných databázach.

Predmety: 

Podnikové financie
Investičný manažment
Finančné trhy
Ekonomika podniku

Zameranie: 

dobré meno podnikov, finančno-ekonomická analýza, predikcia finančného zdravia podnikov, investičný manažment

Viac info: 
Viac informácií