Ing. Anna Siekelová, PhD.

Kancelária: 
BF 307
Telefón: 
+421 (0)41/513 3205
Kariéra: 

V roku 2014 ukončila externé inžinierske štúdium na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v študijnom odbore 3.3.16. ekonomika a manažment podniku. V rovnakom študijnom odbore následne pokračovala v dennej forme doktorandského štúdia s témou dizertačnej práce „Manažment pohľadávok podniku vo vzťahu k likvidite“. Toto štúdium úspešne ukončila v roku 2017 odkedy ďalej pôsobí na Katedre ekonomiky Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline ako vysokoškolský pedagóg. Špecializuje sa predovšetkým na oblasť finančného manažmentu. Je súčasťou riešiteľského kolektívu projektu APVV-14-0841 „Komplexný model predikcie finančného zdravia slovenských podnikov“ a projektu VEGA 1/0428/17 ,,Kreovanie nových paradigiem finančného manažmentu na prahu 21 storočia v podmienkach SR“.

Predmety: 

Finančný manažment
Investičný manažment
Finančno-ekonomická analýza
Podnikateľské riziko
Ekonomika a riadenie podniku

Zameranie: 

manažment pohľadávok, finančno-ekonomická analýza, investičný manažment, podnikateľské riziko, predikcia finančného zdravia, kreditné riziko

Viac info: 
Viac informácií