Hospodárska politika v teórii a praxi

doc. Mgr. Elena Gregová. PhD.
292
978-80-554-1100-2
2015
Popis

 Hospodárska politika je politika vlády. Z programového vyhlásenia vlády  vyplýva, že slovenská vláda presadzuje hospodársku politiku pozostávajúcu z odvetvových a prierezových politík, ako hlavný nástroj na podporu rozvoja reálnej ekonomiky. Zabezpečuje mechanizmy súladu, aby jednotlivé zložky hospodárskej politiky medzi sebou korešpondovali, vzájomne nadväzovali a vytvárali čo najväčšiu synergiu. Medzi základné úlohy jednotlivých zložiek hospodárskej politiky patrí formovanie rastového potenciálu ekonomiky. Osobitnú dôležitosť zohráva vhodná podpora perspektívnych oblastí podnikania v znalostnej ekonomike.
Pri písaní danej odbornej publikácie cieľom autorky bolo vytvorenie uceleného pohľadu na hospodársku politiku vlády nielen z teoretického aspektu, ale aj v praktickej rovine SR, čo napomôže získať základnú orientáciu v hospodárskej politike, pochopenie určitých zákonitostí a súvislosti vývoja ekonomiky, dá možnosť hodnotiť prijaté opatrenia zo strany nositeľov hospodárskej politiky nielen na národnej úrovni.
Daná publikácia predstavuje odbornú knižnú publikáciu určenú predovšetkým študentom fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ale tiež ostatným študentom ekonomického zamerania a taktiež širokej verejnosti zaujímajúcej sa hospodárskou problematikou. Štruktúra danej odbornej publikácie obsahuje jedenásť  kapitol obsahujúce okrem predmetu a historického vývoja všetky základné segmenty hospodárskej politiky:  politika hospodárskej súťaže, štruktúrna politika, dôchodková politika, sociálna politika,  stabilizačná politika, ekologická a vonkajšia hospodárska politika.

Obálka