Hodnotenie efektívnosti inteligentných dopravných systémov

doc. Ing. Stanislav Hreusík, PhD., Ing. Pavol Kráľ, PhD.
152
978-80-554-0359-5
2011
Popis

K základným aspektom hodnotenia projektov IDS patrí správne ohodnotenie nákladových položiek na jednej strane a ohodnotenie prínosov z nich plynúcich na strane druhej. Za týmto účelom treba vytvoriť efektívny prostriedok, ktorý v predinvestičnej fáze životného cyklu projektu IDS pomôže nájsť odpoveď na otázku súvisiacu s výhodným investičným rozhodnutím a najvyšším socio-ekonomickým efektom. V súčasnosti na Slovensku neexistuje žiadny nástroj pre exaktné a spoľahlivé hodnotenie projektov IDS, rešpektujúci ich špecifiká a domáce pomery. Práve táto skutočnosť bola základným podnetom pre spracovanie tejto odbornej knižnej publikácie. Prezentované prístupy komplexného hodnotenia projektov IDS zjednocujú postupy a nástroje v snahe zohľadniť všetky dôležité oblasti  pri splnení podmienky univerzálnosti. Hodnotia finančnú stránku projektu (zdroje krytia výdavkov, prognózy cashflow, finančná udržateľnosť a ďalšie finančné dôsledky), ekonomickú stránku projektu (vonkajšie prínosy a náklady) a kvalitatívne faktory (multikriteriálna analýza). Primárnym východiskom pre spracovanie navrhnutej metodiky boli predovšetkým poznatky a skúsenosti zo zahraničia, kde sú IDS v pokročilejšom štádiu vývoja a prevádzky.Proces hodnotenia projektov IDS by nemal končiť zhodnotením variantov prostredníctvom navrhnutých dimenzií. Odporúča sa ďalej pokračovať v hodnotení rizikových faktorov (analýza rizík) a všetkých parametrov vplývajúcich na požadované výsledky a ciele (analýza citlivosti), ktorých zahrnutie do procesu hodnotenia projektov IDS by bolo nad rozsah tejto publikácie. 

Obálka