Fundamentals of LogisticsManagement

doc. Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Peter Majerčák, PhD.
217
978-80-554-0037-2
2008
Popis

Publikácia bola vydaná s podporou Európskeho sociálneho fondu, projekt SOP CZ – 2005/NP1-007 v anglickej verzii a týka sa problematiky základov logistického manažmentu s dôrazom na jeho vymedzenie, definície, stratégie a manažment zásob. V prvej časti je vysvetlená úloha logistiky v ekonomike a v organizácií s dôrazom na vymedzenie 14 kľúčových logistických aktivít, ktoré generujú vznik 6 hlavných skupín logistických nákladov.  Druhá časť sa zaoberá zákazníckym servisom, ako výstupom logistického systému podniku, z hľadiska jeho definície a charakteristiky jednotlivých zložiek. V tretej časti publikácie je venovaná pozornosť logistickým informačným systémom, ktoré tvoria východiskový bod pre úspešnú aplikáciu logistiky v reálnom prostredí.V tejto súvislosti je zdôraznené ich neustále zdokonaľovanie a využívanie najnovších poznatkov z oblasti informačných technológií. Štvrtá a piata časť sa zaoberá koncepciou zásob v podmienkach podniku, ako aj riadením stavu zásob z hľadiska logistického prístupu a optimalizácie materiálových tokov.  
 

Obálka