Financovanie PPP projektov dopravy v EU

doc. Ing. Stanislav Hreusík, PhD.
360
978-80-554-0785-2
2013
Popis

Publikácia poskytuje komplexný súhrn poznatkov, odvodených od stanovených   prvkov a podmienok uplatňovania projektov PPP (verejno-súkromného partnerstva)  v doprave v rámci EÚ z hľadiska existujúceho rozpätia hodnotiacich kritérií. Okrem iného mapuje skúsenosti z už realizovaných tzv. hybridných PPP projektov dopravy v EÚ, t.j. projektov, podporovaných európskymi fondmi.
Projekty     verejno-súkromného   partnerstva    (Public - Private  Partnership - „PPP“)  sú   vo všeobecnosti   definované  ako projekty dlhodobej  avšak časovo  ohraničenej  spolupráce  medzi súkromným  a verejným  sektorom  v oblasti verejnej infraštruktúry a poskytovania verejných služieb. Podľa internej definície Európskej investičnej banky (EIB): „PPP  projekt by mal byť iniciovaný verejným  sektorom – zahŕňa jasne  definovaný projekt, deľbu rizík so súkromným sektorom  –  na   základe  časovo   ohraničeného   zmluvného   vzťahu   s   jasným  oddelením verejného sektora a veriteľa.“ V skutočnosti však neexistuje žiadna jednotná definícia   pojmu „PPP projekt“   a    názory  na   jeho obsah  zahŕňajú  širokú paletu rôznych foriem spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom. Na to, aby sa dokázalo identifikovať hodnotu všetkých kľúčových výdavkových a príjmových kategórií,    ktoré   sú    dané   cenou    prostriedkov   na    financovanie   projektu,   musí   byť definovaná   štruktúra   zdrojov, z   ktorých   súkromný  partner získa tieto prostriedky (v PPP projektoch,   pri   ktorých  súkromný  partner zabezpečuje financovanie). Taktiež treba poznať vzťahy,  na  základe ktorých  súkromný partner získané prostriedky použije a investuje, ako aj vzťahy   na   základe   ktorých   sa   mu investované prostriedky vrátia. Za týmto účelom treba zostaviť    štruktúru     projektového     financovania.   Uplatňovaná    štruktúra    projektového financovania   musí  zahŕňať všetky  zúčastnené subjekty, a to najmä zadávateľa, súkromného partnera    (SPV),    jeho    vlastníkov,    veriteľov,    subdodávateľov    a    ďalšie    významné zainteresované    strany,   ktoré na  projekte participujú. Štruktúra musí ďalej obsahovať popis zmluvného   dokumentu,   ktorý   determinuje   právny   vzťah medzi danými subjektmi (napr. zmluva o financovaní, poistná zmluva). Pri   definícii  štruktúry projektového financovania sa musia zohľadniť všetky poznatky získané v rámci testovania trhu.
Publikácia svojim komplexným prístupom k uvedenej problematike poskytuje rámec pre jej uplatnenie jednak v rámci štúdia ekonomiky  a financovania dopravy a jednak projektového a finančného manažmentu v oblasti praktických aplikácií  kombinácie  verejných a súkromných prostriedkov, vrátane bankového sektora a kapitálových trhov. Zároveň je použiteľná  ako príručka pre pracovníkov verejnej správy  pri koncipovaní zámerov v oblasti financovania projektov, týkajúcich sa verejnej infraštruktúry ako takej.
 

Obálka