Finančný manažment podniku II

prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
775
978-80-554-0684-8
2013
Popis

Publikácia je určená poslucháčom všetkých troch stupňov ekonomických študijných odborov, ale najmä: Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, Financie bankovníctvo a investovanie a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Cenné poznatky z nej môže získať aj široká odborná verejnosť, publikácia má potenciál stať sa neoceniteľnou pomôckou pri praktickom riešení každodenných úloh najmä finančných manažérov na všetkých úrovniach riadenia. Publikácia voľne nadväzuje na prvú časť, ktorá obsahovala tri kapitoly: Teória podnikových financií - všeobecné pojmy a terminológia, ciele finančného manažmentu a finančné plánovanie. Obsahom druhej časti je problematika finančného rozhodovania, organizovania vo finančnom manažmente a finančná analýza.Jednotlivékapitoly publikácie v mnohých ohľadochvychádzajúzanglosaskéhopoňatiafinančnéhomanažmentu, ktorýjevo finančnejteóriiv slovenskýchpodmienkachdominantný. Autori sú si vedomí toho, žepraktická využiteľnosťtýchtoteoretickýchvýchodískjev reálnej praxi finančného riadenia podnikov v Slovenskej republike do určitej miery limitovaná. Anglosaskýfinančnýmanažmentvychádzaz existencie fungujúcehokapitálovéhotrhu, naktoromužmnohédesaťročiaprebiehajúdostatočne veľké a permanentné finančné transakcie, ktoré generujú férové informácie o trhových cenách. Vďakatomujemožné pracovaťstrhovýmocenením podnikovýchcenných papierovapriebežnevyhodnocovaťpodnikovúvýkonnosť. Avšak situáciav Slovenskej republike je diametrálne odlišná a rozprávať o fungujúcom a efektívnom finančnom trhu v súčasnosti nedáva zmysel. V publikácii sú popisované metódy a algoritmy, ktoré vznikli v inom čase a inom priestore (napr. predikčné modely). Taktiež v kontexte prebiehajúcej finančnej krízy bude potrebné niektoré teoretické axiómy prehodnotiť (napr. aproximácia bezrizikových aktív štátnymi dlhopismi). Potrebné je ešte spomenúť aj slabéstránkyslovenskéhofinančného výkazníctva, ktoréje historicky zamerané a silnedaňovoorientované(snaha ooptickéznižovanievýsledkuhospodárenia) a vmnohých ohľadochznemožňujeadjustáciuhodnôtaktívapasívsmeromkichreálnej hodnote. 
 

Obálka