Finančný manažment podniku I

prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
511
978-80-554-0076-1
2009
Popis

Hlavným cieľom učebnice Finančný manažment podniku je poskytnúť poznatky a informácie z problematiky finančného manažmentu študentom študijného odboru Ekonomika a manažment podniku,  ale aj pre študentov študujúcich v ekonomických, manažérskych, ako aj v príbuzných študijných odboroch. Informácie môžu z učebnice čerpať aj ďalší záujemcovia o problematiku finančného manažmentu.Koncepcia učebnice je svojim spôsobom originálna, nedodržiava tradičné usporiadanie a štruktúru tak, ako je to pri väčšine základných publikácií z tejto oblasti. Hlavným dôvodom tejto štruktúry je to, že učebnica sa svojim obsahom snaží pokryť problematiku niekoľkých predmetov, ktoré sa vyučujú v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline – Finančný manažment, Podnikové financie, Finančno-ekonomická analýza podniku, Investičný manažment. Učebnica časťou svojho obsahu pokrýva aj predmety Finančná a poisťovacia matematika a Bankovníctvo.Učebnica vychádza z teórie manažmentu, z poznatkov o jednotlivých funkciách manažmentu (stanovenie cieľov, plánovanie, rozhodovanie, organizovanie a kontrola). Usporiadanie podľa jednotlivých funkcií manažmentu bolo základom pre spracovanie jednotlivých kapitol: Teória podnikových financií - všeobecné pojmy a terminológia, ciele finančného manažmentu a finančné plánovanie. 
 

Obálka