Finančná analýza podniku

Cisko, Š. a kol.
239
80-8070-635-2
2006
Popis

Snaha o sprístupnenie odborných informácií pre študentov bola hlavnou motiváciou a príčinou spracovania skrípt Finančná analýza podniku.Na našom knižnom trhu je možné stretnúť sa s niekoľkými odbornými publikáciami, ktoré sa zaoberajú problematikou finančnej analýzy podniku. Napriek tomuto pomerne priaznivému stavu, vzhľadom na možnú špecifickú (hlavne cenovú) nedostupnosť týchto odborných publikácií,vznikla táto učebná pomôcka. Skriptum by malo slúžiť predovšetkým študentom študijného odboru Ekonomika a manažment podniku, ale aj ďalších študijných odborov na Žilinskej univerzite.Publikácia ponúka poznatky z oblasti finančno-ekonomickej analýzy v podnikovom prostredí. Na jej spracovaní sa podieľal autorský kolektív pod vedením prof. Ing. Štefana Ciska, CSc. Kapitoly 1, 2, 3, 4, 5, a 6 spracovali prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Tomáš Klieštik, PhD. a Ing Miloš Birtus, PhD., kapitoly 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 spracovala doc. Ing. Viera Bartošová, PhD. 

Obálka