Finančná analýza podniku

prof. Ing. Štefan Cisko, CSc., Ing. Pavel Ceniga, PhD., Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Ing Miloš Birtus, PhD. doc. Ing. Viera Bartošová, PhD.
239
ISBN: 80-8070-635-2
2006
Popis

Finančno – ekonomická analýza rekapituluje a hodnotí výsledky podniku za určité obdobie, identifikuje a kvantifikuje činitele, ktoré ich determinovali. Doterajší vývoj a dosiahnuté výsledky prolonguje do budúcnosti a všetky tieto informácie zhusťuje do návrhu opatrení, ktoré by mali viesť k naplneniu podnikových cieľov. Cieľom finančnej analýzy je stanoviť pomocou rôznych nástrojov finančné zdravie podniku, identifikovať slabiny, ktoré by mohli viesť k problémom a determinovať silné stránky analyzovaného podniku. Finančne silné podniky majú lepšiu šancu na pokračujúcu existenciu a ďalší rozvoj. Dobré predpoklady však majú všetky podniky, ktoré preukazujú priaznivé finančné zdravie. Finančne zdravý podnik nejaví príznaky ohrozenia svojej existencie, pretože sa dá predpokladať, že v dohľadnej dobe nedôjde ani k jeho predĺženiu ani k platobnej neschopnosti. Pokiaľ sú finančné analýzy vypracovávané pravidelne, môžu s predstihom upozorňovať na prípadné problémy v hospodárení podniku a je možné na ich základe plánovať vývoj v ďalších rokoch.Skriptum „Finančná analýza podniku“ by malo slúžiť predovšetkým pre študentov študijného odboru Ekonomika a manažment podniku, ale aj ďalších študijných odborov na Žilinskej univerzite.
 

Obálka