Finančná analýza a plánovanie

doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., Ing. Eva Kicová, PhD.
164
978-80-8181-006-0
2015
Popis

Publikácia Finančná analýza a plánovanie bola spracovaná ako vysokoškolská učebnica určená predovšetkým na výučbu rovnomenného predmetu inžinierskeho štúdia v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. Jej zameranie však nevylučuje aj širšie použitie v rámci vzdelávania na slovenských vysokých školách, ako aj pre odbornú verejnosť. Učebnica vznikla na základe materiálov z prednášok a cvičení z predmetu Finančná analýza a plánovanie, vybraných aktualizovaných častí vysokoškolských skrípt Cisko, Š. a kol. Finančná analýza podniku,publikovaných kolektívom autorov v r. 2006, a tiež na základe v texte i v Použitej literatúre citovaných zdrojov domácich a zahraničných autorov, známych slovenských, českých a zahraničných ekonómov a vysoko-školských pedagógov. Štruktúra učebnice zodpovedá učebným osnovám predmetu Finančná analýza a plánovanie, ktorý nadväzuje na predmet bakalárskeho štúdia Finančno-ekonomická analýza, a svojím obsahom je jeho rozšírením o vybrané problémy finančno-ekonomickej analýzy podniku, najmä z oblasti parciálnych výsledkov podniku. Učebnica vznikla s finančnou podporou operačného programu Vzdelávanie, projektu Kvalita vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov ako piliere vedomostnej spoločnosti na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, kód ITMS projektu: 26110230083. 

Obálka