Environmentálna ekonomika a manažment - Cvičenia

doc. Ing. Stanislav Hreusík, PhD.
207
978-80-554-0383-0
2011
Popis

Efektívnosť uplatňovania a zároveň akceptovania environmentálnych aspektov rozvoja na báze ekonomických a riadiacich charakteristík je bázicky závislá na disponibilnom inštrumentáriu a jeho účinnom využívaní. Nástroje environmentálneho manažérstva a ich reflex v reprodukčných a rozvojových aktivitách podnikateľskej i celospoločenskej sféry predstavujú ťažiskovú oblasť učebnej látky. Vypĺňa sa tak priestor poskytnutý v prednáškach predmetu Environmentálna ekonomika a manažment formou rozpracovania konkrétnych problémových okruhov do tematických učebných blokov a príkladov na prehĺbenie vedomostí študentov, študujúcich tento predmet v rámci študijného odboru Ekonomika a manažment podniku na Fakulte PEDAS, ŽU v Žiline. Ide najmä o oblasť aplikácie environmentálnych nástrojov v manažmente podniku a zároveň v manažmente zdrojov životného prostredia, vrátane možných dopadov do ekonomiky. Jednotlivé kapitoly skrípt korešpondujú vecne i obsahovo so štruktúrou prednášok a prehlbujú získané poznanie v podobe cielených učebných námetov a otázok. Po vecnej stránke skriptum pozostáva z ôsmich kapitol, ktorých zameranie sa prierezovo viaže na problematiku nástrojov environmentálnej politiky a ich uplatňovania v praxi.                                          
       Prvá časť sa týka úvodného ozrejmenia ekonomickej teórie z hľadiska exploatácie a spotreby zdrojov v historickom kontexte vývoja ekonomického myslenia. Druhá časť je venovaná metodickým prístupom k oceňovaniu neobchodných tovarov, medzi ktoré patria zdroje životného prostredia. Metodické prístupy sú vyhodnocované v rámci ich aplikačných potenciálov najmä čo sa týka spoľahlivosti odhadov ceny príslušných „komodít“ životného prostredia. Tretia časť prechádza do nástrojovej roviny enviro-manažmentu, kde je poskytnutý celkový prehľad nástrojov environmentálnej politiky v rozlíšení na: priame, nepriame, trhové. Štvrtá kapitola sa špeciálne venuje trhovo-orientovaným nástrojom environmentálnej politiky (TON) a možnostiam ich využitia na úrovni EÚ. Na tento širší problémový okruh nadväzuje konkretizácia špecifického trhovo-orientovaného nástroja, ktorým je obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov. Podrobnejší rozbor uplatňovania tohto nástroja v globálnom rámci je obsahom piatej kapitoly. Samostatnú a pritom principiálnu problematiku environmentálnej ekonomiky predstavuje fenomén externalít, ktorému je venovaná šiesta kapitola. Podrobnejšie rozpracovanie tejto témy je ilustrované na príklade odvetvia dopravy, ktoré predstavuje typickú oblasť na objasnenie princípov a súvislostí spojených s externými efektmi ako ekonomickou kategóriou. Po nástrojovej stránke je problematika finalizovaná do oblasti internalizácie externých nákladov, ktorá predstavuje cestu k naplneniu základného princípu environmentálnej politiky – „znečisťovateľ (pôvodca škody) platí“. Siedma kapitola sa venuje podnikovej úrovni environmentálneho manažmentu a jeho integrácie do podnikového manažmentu, ktorá je vlastne relevantným determinantom efektívnosti a účinnosti napĺňania stanovených environmentálnych cieľov. Posledná, ôsma časť završuje problematiku environmentálneho manažmentu a ekonomiky dôležitým ako národohospodárskym tak i podnikovým fenoménom, ktorým sú odpady, ich zneškodňovanie, zhodnocovanie a likvidácia. Akcent je kladený na recykláciu odpadov a ich možné materiálové a energetické využitie formou recyklačných technológií.
            Jednotlivé tematické bloky sú prierezovo – vecne dopĺňané príslušnými učebnými podkladmi, témami a otázkami viažucimi sa na príklady riešenia prípadových situácií a pod. 

Obálka