Environmentálna ekonomika a manažment

doc. Ing. Stanislav Hreusík, PhD.
145
978-80-554-0212-3
2010
Popis

       Skriptum je určené pre študentov študijného odboru Ekonomika a manažment podniku na Fakulte PEDAS, ŽU v Žiline v rámci výučby predmetu Environmentálna ekonomika a manažment. Prispieva k hlbšiemu pochopeniu ekonomických súvislostí v oblasti ochrany životného prostredia.    Realita hospodárskeho rozvoja je v súčasnosti charakterizovaná neustále vyšším tlakom na riešenie otázok manažmentu ochrany životného prostredia. Globalizujúci sa rámec ekonomiky zvýrazňuje nespornosť ekonomických aspektov týchto otázok. Spolu s rozvíjajúcou sa legislatívou je ťažisko ich riešenia postupne prenášané do úrovne podnikového manažérstva. Je zrejmé, že aj vyučovací proces na vysokých školách musí reflektovať túto skutočnosť a akceptovať urýchľujúce sa zmeny v environmentálno-legislatívno-ekonomickom akčnom priestore environmentálnej politiky. Z uvedených dôvodov sa aj v rámci študijného textu  tesnejšie komunikuje s otázkami podnikového environmentálneho manažérstva a posúva ho bližšie k priestoru praktickej aplikácie. Je to najmä preto, že riešenie environmentálnych problémov a podnikového manažmentu ako takého cez „environmentálnu prizmu“ na báze nielen ekonomických nástrojov predstavuje v postupujúcom čase kľúčovú otázku imidžu podnikov v danom trhovo-sociálnom priestore.
       Vrcholovým nástrojom ochrany životného prostredia je environmentálna politika, ktorá dnes už tvorí súčasť hospodárskej politiky takmer každého štátu. V mikroekonomickom kontexte je jej zámerom i prejavom vstúpenie do výrobných a spotrebných rozhodnutí s cieľom dosiahnuť zmeny v správaní subjektov v prospech ochrany životného prostredia prevažne na ekonomickej báze a tak prispieť k zabezpečeniu udržateľného rozvoja. Potreba udržateľného rozvoja sa spája s integráciou ochrany životného prostredia do odvetvových ekonomických politík s tým, že ekonomické systémy sa z rastových modelov postupne transformujú do udržateľného rámca.
       Treba však zvýrazniť, že ekonomické ponímanie problematiky životného prostredia a možnosti regulovania jeho exploatácie či už trhovými mechanizmami alebo priamymi zásahmi disponujú značným množstvom prístupov a riešení. Vychádza sa pritom z nastolených atribútov environmentálnej politiky, zasadenej do globálneho rámca. Táto previazanosť ekonomiky a politiky v oblasti životného prostredia sa prelína a navzájom ovplyvňuje.           
       Obsahová štruktúra skrípt korešponduje s osnovou predmetu Environmentálna ekonomika a manažment. Skriptum predstavuje spolu s ďalšou ich časťou, zameranou na praktické cvičenia predmetu, zdroj vedomostí poskytujúci záruku pripravenosti študentov na úvodné zvládnutie environmentálnych otázok manažmentu v praxi. 
 

Obálka