Ekonomika verejného a tretieho sektora

doc. Ing. Dagmar Hrašková ,PhD.
138
978-80-554-0517-9
2012
Popis

Cieľom tejto vysokoškolskej učebnice je študentom študijných odborov ekonomického zamerania vysvetliť prístupným a zrozumiteľným spôsobom problémy fungovania novej ekonomiky v súčasnom globalizačnom prostredí, ktoré sú spracované v troch kapitolách.Prvá kapitola je zameraná na globálne aspekty novej ekonomiky, činnosť ekonomických subjektov v makroekonomickom kolobehu, štátne intervencie v trhovom mechanizme, príčiny trhového zlyhania  a teóriu verejnej voľby, ako i na súkromné i verejné mechanizmy alokácie zdrojov. Druhá kapitola sa zaoberá problematikou verejného sektora, ktorého poslaním je v globálnej ekonomike predchádzať dôsledkom zlyhania trhu a riešiť ich v ekonomickom  a  sociálnom rozvoji  spoločnosti, pričom poukazuje na trojsektorovú optiku spoločnosti.Tretia kapitola je venovaná problematike tretieho – neziskového a nezávislého sektora v súčasných ekonomických podmienkach, vyjadruje jeho špecifiká voči verejnému a privátnemu sektoru, poukazuje na komparáciu odlišností týchto sektorov, ako i na ich vzájomnú spoluprácu, silné a slabé stránky neziskových organizácií, ich financovanie. Publikácia taktiež poukazuje na špecifiká manažmentu a marketingu verejných , komerčných a neziskových organizácií.
 

Obálka