Ekonomika verejného sektora

doc. Ing. Dagmar Hrašková ,PhD.
190
80-8070-448-1
2005
Popis

Publikácia vychádza z teoretických prístupov, akceptovaných súčasnou odbornou verejnosťou, pričom sa opiera o teoretické východiská fungovania verejného sektora v spoločnosti, teóriu verejných statkov a verejných služieb , teóriu verejnej voľby a verejnej kontroly.Publikácia je určená študentov denného i diaľkového štúdia ekonomických študijných odborov, nakoľko objasňuje podstatu verejného sektora a príčiny jeho existencie, vzájomné vzťahy medzi verejným sektorom a ostatnými sektormi v ekonomike, zaoberá sa koreláciou medzi úlohami súčasného moderného štátu a veľkosťou verejného sektora v nadväznosti na efektívnosť a možnosti jej merania. V neposlednom rade skúma zákonitosti fungovania verejného sektora v konkrétnych podmienkach Slovenskej republiky a jej jednotlivých odvetví. Tento učebný text má študentom poskytnúť základné informácie o význame súčasnej modernej ekonomiky, ktorá je charakteristická koexistenciou verejného, komerčného i neziskového sektora, pričom ich zásadná odlišnosť spočíva v tom, že určujúcou formou pohybu aktivít komerčného sektora je súkromný efekt, ktorý je formovaný trhom na základe individuálneho rozhodovania, na rozdiel od verejnej ekonomiky, kde určujúcou formou pohybu je verejný ekonomický a sociálny efekt, realizovaný kolektívnym rozhodovaním pomocou nástrojov politiky štátu.
 

Obálka