Ekonomika podniku

kolektív
468
978-80-554-0765-2
2013
Popis

Autori: prof. Ing. Štefan Cisko, CSc. prof. Ing. Jana Štofková, PhD. prof. Ing. Anna Križanová, PhD. doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. Ing. Miloš Birtus, PhD. doc. Ing. Miriam Jankalová, PhD. Ing. Katarína Štofková, PhD.

Ekonomika podniku, resp. podnikovohospodárska náuka, podnikové hospodárstvo alebo podniková ekonómia je vedná disciplína, ktorej objektom skúmania je podnik ako podnikateľský subjekt. Okrem majetkovo-kapitálovej štruktúry podniku zasadeného do príslušného národného právneho rámca a hodnotových vzťahov v transformačnom procese popisuje ciele podniku, vysvetľuje javy a kauzality, ktoré na úrovni podniku prebiehajú, (zisťuje, identifikuje, deteguje) negatívne a pozitívne dôsledky určitého správania a zaoberá sa taktiež aj hospodárením podniku. Predmet ekonomika podniku je jedným zo základných, nosných predmetov pre študijný odbor ekonomika a manažment a elektronický obchod a manažment.  Pre študentov týchto študijných  odborov je táto učebnica určená prednostne , ale používať ju môžu aj študenti ďalších študijných odborov. Z tohto dôvodu sú v učebnici zaradené niektoré časti, ktoré ekonomickú charakteristiku podniku doplňujú o vybrané prvky manažérskeho charakteru. V jednotlivých kapitolách nebolo možné zahrnúť všetky oblasti danej problematiky, pretože existuje veľké množstvo informácií z problematiky ekonomiky podniku a rozsah učebnice je do určitej miery limitovaný. Aj z tohto dôvodu v rámci použitej literatúry sa uvádzajú pramene, ktoré majú aj charakter doplnkovej, odporúčanej literatúry.
 

Obálka