Ekonomika dopravného podniku

Ing. Darina Chlebíková, PhD.
112
80-8070-600-X
2006
Popis

Publikácia Ekonomika dopravného podniku nadväzuje na poznatky získané pri štúdiu všeobecných princípov podnikovej ekonomiky a ekonomiky podniku. Cieľom je nadviazať na získané vedomosti a vysvetliť javy a procesy prebiehajúce v podnikoch dopravy a súčasne umožniť prechod na štúdium ďalších predmetov so zameraním na ekonomiku železničnej dopravy, marketing v doprave, financovanie v doprave, zasielateľské činnosti ap. Publikácia je rozdelená do jedenástich kapitol. Prvá kapitola definuje pojmy z dopravy, podnikania v doprave, prepravnej a tarifnej politiky, dopravnej služby a kvality služieb v doprave. Postavenie dopravy v trhovom hospodárstve, ako aj jej štruktúra a hlavné subjekty, dopyt a ponuka a faktory ich ovplyvňujúce sú uvedené v druhej kapitole. Súčasťou druhej kapitoly je aj charakteristika trhu dopravných služieb a meranie dopytu a prieskum prepravného trhu. Tretia kapitola je zameraná na analýzu ponuky v doprave a faktory ovplyvňujúce kvalitu prepravných služieb b osobnej a nákladnej doprave, ako aj konkurencia a kooperácia medzi verejnými a súkromnými dopravcami. Príprave a plánovaniu výkonom dopravných podnikov je venovaná štvrtá kapitola. Náklady dopravného podniku ich štruktúra, náklady v závislosti od prepravných výkonov a od prepravnej vzdialenosti, ako aj hodnotenie dôsledkov vlastných nákladov na ekonomiku dopravného podniku a tvorba hospodárskeho výsledku sú spracované v piatej kapitole. Šiesta kapitola je venovaná organizácii a riadeniu dopravných podnikov. Proces transformácie v doprave SR ak o aj v železničnej doprave vybraných európskych krajinách je spracovaný v ôsmej kapitole. Cenotvorba v železničnej doprave SR je spracovaná v deviatej kapitola. Predposledná kapitola je venovaná budovaniu podnikovej identity dopravných podnikov. Posledná kapitola sú základné odborné termíny podľa STN 01 8500 a 01 8510.

Obálka