Ekonomické a právne aspekty stanovenia všeobecnej hodnoty podniku

Ing. Mikuláš Szilágyi, CSc, Ing. Iveta Sedláková
248
80-7100-976-8
2002
Popis

Autori sa v tejto publikácii venujú vybraným aktuálnym problémom ekonomických znaleckých odborov, pričom reagujú na práve v tom čase schválenú a platnú legislatívu vtejto oblasti. Vychádzajú najmä zo skúseností pri príprave týchto právnych predpisov ako aj zo získaných a zmapovaných znaleckých skúseností mnohých znalcov, znaleckých organizácií a ústavov. Publikácia  ponúkapoznatky od histórie znaleckej činnosti, cez postavenie znalca , význam znaleckých posudkov, účel znaleckých posudkov až po metódy stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a zložiek majetku podniku, vrátane ekonomicko- finančnej analýzy, v nadväznosti na Vyhlášku MS SR č. 86/2002 Z.z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. V publikácii je tiež spracovaný zoznam všetkých znaleckých odborov a odvetví SR. Autori poukazujú aj na smerovanie a ďalší rozvoj ekonomických znaleckých odborov. Publikácia je určená pre študentov predmetu Súdne inžinierstvo so zameraním na Podnikové hospodárstvo a tiež pre znaleckú obec ekonomických znaleckých odborov. 

Obálka