Ekonomická štatistika pre manažérske rozhodovanie

Ing. Darina Chlebíková, PhD.
130
80-8070-351-5
2005
Popis

Publikácia je určená poslucháčom všetkých troch stupňov ekonomických študijných odborov, ale najmä: Ekonomika a manažment podniku, Finančný manažment, a investovanie a Odvetvové a prierezové ekonomiky. Poznanie  základných štatistických metód je nevyhnutné jednak preto, aby sme rozumeli štatistickým informáciám, jednak preto, aby sme ich vedeli správne použiť pre naše rozhodovanie. Cieľom publikácie je poskytnúť návod, ako pracovať s nástrojmi analýzy dát v oblasti sociálno-ekonomickej, ako rozumieť týmto nástrojom, rozlišovať medzi nimi a ako si vybrať vhodný postup pre danú situáciu. Cenné poznatky z nej môže získať aj široká odborná verejnosť.Publikácia je  rozdelená na päť kapitol. Obsah prvej kapitoly  vyzdvihuje  význam a predmet štatistiky a ekonomickej štatistiky. V druhej časti  je dôraz kladený na vplyv informácii na rozhodovanie. Ďalej sú tu definované základné štatistické pojmy, štatistické skúmanie a jeho etapy ako aj základné charakteristiky využívanie v opisnej štatistike. Závislosť medzi ekonomickými javmi, a riešenie regresnej a korelačnej úlohy kvantitatívnych znakov, ktoré je dôležité z hľadiska rozhodovania, je spracované v tretej časti. Dôraz je kladený na význam skúmania príčinnej závislosti sociálno-ekonomických javov v manažérskom rozhodovaní. Jednou z dôležitých úloh štatistiky je porovnávanie ekonomických javov a procesov na čo využíva pomerné čísla a indexy. Ich štruktúra a využitie v praxi je spracované v štvrtej časti. Okrem vecnej analýzy ekonomických ukazovateľov, prípadne závislosti, ktorou sú ukazovatele ovplyvňované navzájom, ďalším faktorom, ktorý môže spôsobovať zmenu, je čas. Každý jav sa v čase vyvíja a práve dynamika vývoja sociálno-ekonomických javov je predmetom piatej kapitoly. Štatistickémetódy sú bežne používané v širokom spektre vedných disciplín a odvetví podnikania počnúc medicínou, psychológiou, sociológiou, biológiou, vedeckým výskumom, cez riadenie kvality, riadenie výrobných procesov v priemysle až po ekonómiu, ekonometriu, manažment, marketing alebo vzdelávanie.  Výpočtová technika veľmi pomáha pri výpočte mnohých metód, problémom v praxi je ale vedieť interpretovať výsledky týchto metód,  tomu by sčasti mala pomôcť aj táto publikácia.

Obálka