Ekonomická štatistika pre manažérske rozhodovanie

Ing. Darina Chlebíková, PhD.
153
978-80-554-0058-7
2009
Popis

Cieľom publikácie je poskytnúť návod, ako pracovať s nástrojmi analýzy dát v oblasti sociálno-ekonomickej, ako rozumieť týmto nástrojom, rozlišovať medzi nimi a ako si vybrať vhodný postup pre danú situáciu. Cenné poznatky z nej môžu získať poslucháči všetkých  stupňov ekonomických študijných odborov ako aj široká odborná verejnosť. Poznanie  základných štatistických metód je nevyhnutné jednak preto, aby sme rozumeli štatistickým informáciám, jednak preto, aby sme ich vedeli správne použiť, ale aby sme aj správne rozumeli, rôznym štatistickým hodnotám, ktoré sa používajú v bežnom živote na charakterizovanie rôznych sociálno-ekonomických javov. Publikácia je  rozdelená na šesť kapitol. Obsah prvej kapitoly  vyzdvihuje  význam a predmet štatistiky a ekonomickej štatistiky. V druhej časti  sú  definované základné štatistické pojmy, štatistické skúmanie a jeho etapy ako aj základné charakteristiky využívané v opisnej štatistike. Závislosť medzi ekonomickými javmi, a riešenie regresnej a korelačnej úlohy kvantitatívnych znakov, ktoré je dôležité z hľadiska poznania príčin a dôsledkov a zisťovanie a meranie príčinnej závislosti sociálno-ekonomických javov  je spracované v tretej časti publikácie. Dôležitou úlohou štatistiky je porovnávanie ekonomických javov a procesov na čo štatistika využíva pomerné čísla a indexy. Ich štruktúra a využitie v praxi je spracované v štvrtej časti. Okrem vecnej analýzy ekonomických ukazovateľov, prípadne závislosti, ktorou sú ukazovatele ovplyvňované navzájom, ďalším faktorom, ktorý môže spôsobovať zmenu, je čas. Každý jav sa v čase vyvíja a práve dynamika vývoja sociálno-ekonomických javov je predmetom piatej kapitoly. Šiesta kapitola obsahuje definíciu a históriu a význam systému národných účtov. Štatistické metódy sú bežne používané v širokom spektre vedných disciplín a odvetví podnikania počnúc medicínou, psychológiou, sociológiou, biológiou, vedeckým výskumom, cez riadenie kvality, riadenie výrobných procesov v priemysle až po ekonómiu, ekonometriu, manažment, marketing alebo vzdelávanie.  Výpočtová technika veľmi pomáha pri výpočte mnohých metód, problémom v praxi je ale vedieť interpretovať výsledky týchto metód,  tomu by sčasti mala pomôcť aj táto publikácia.

Obálka