doc. Mgr. Elena Gregová, PhD., vedúca oddelenia

Kancelária: 
BF 316
Telefón: 
+421 (0)41/513 3211
Kariéra: 

V roku 1976 ukončila  štúdium v odbore Ekonomika na Univerzite J. A. Komenského v Bratislave.  V roku 1982 zakončila internú ašpirantúru na Ekonomickej fakulte Leningradskej štátnej univerzity v Leningrade, RF. 
Vedecko-pedagogická prax  – 41 rokov, z toho vedecko-výskumná  11 rokov v sociálno–ekonomických výskumných ústavoch v Leningrade. Pedagogická prax  - 30 rokov na rôznych vysokých školách v St. Peterburgu (Leningrade) a v Bratislave na ekonomických katedrách, kde prednášala ekonomické predmety.  Od roku 2008 pôsobí na Katedre ekonomiky fakulty PEDAS ŽU v Žiline vo funkcii docenta. Je autorom a spoluautorom odborných a vedeckých článkov, vysokoškolských učebníc, metodických pomôcok, zbierok úloh a monografií v slovenskom, ruskom, anglickom jazyku v odbore mikroekonómie, makroekonómie, všeobecnej ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, malých a stredných podnikov. Dokonalá znalosť ruského jazyka - CERTIFICATE č. 0127: Russian for Business Communication (Business. Commerce) - at advanced level. Podieľala sa na riešení mnohých výskumných úloh.

Predmety: 

Mikroekonómia
Makroekonómia
Národohospodárska politika
Hospodárska politika štátu

Zameranie: 

Vo svojej odbornej a vedeckej výskumnej činnosti sa zaoberá mikroekonomickou a makroekonomickou problematikou, infraštruktúrou, národohospodárskou politikou, malými a strednými podnikmi a ich podporou v transformujúcich sa ekonomikách (SR, RF). V posledných rokoch sa podieľala na riešení niekoľkých výskumných úloh a projektov s danou aj inou tematikou, poznatky ktorých pravidelne publikuje v odborných publikáciách.

Viac info: 
Viac informácií