doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., vedúca oddelenia

Kancelária: 
BF 311
Telefón: 
+421 (0)41/513 3224
Kariéra: 

V roku 1987 ukončila štúdium na Fakulte riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, študijný odbor Automatizované systémy riadenia v ekonomike. V rokoch 1987 - 1997 pracovala ako programátor, ekonóm/účtovník a stredoškolský pedagóg. Od r. 1997 pôsobí ako pedagóg na Fakulte PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, najskôr na katedre železničnej dopravy a od r. 2000 na katedre ekonomiky. V roku 2003 absolvovala na Fakulte PEDAS doktorandské štúdium v študijnom odbore 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky, o dva roky neskôr sa v rovnakom študijnom odbore habilitovala. V súčasnosti pracuje ako docent vo funkcii vedúcej oddelenia financií a finančného manažmentu na katedre ekonomiky, je členom akademického senátu Fakulty PEDAS, garantom študijných programov na Fakulte PEDAS a členom redakčných rád domácich a zahraničných časopisov. Spolupracuje s podnikateľskou sférou v oblasti účtovníctva a finančných analýz.

Predmety: 

Účtovníctvo A
Účtovníctvo B
Finančná analýza a plánovanie

Zameranie: 

účtovníctvo podnikateľov, finančná analýza podniku, financie a finančný manažment podniku, ekonomické riešenia v doprave

Viac info: 
Viac informácií