doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD., zástupca vedúceho katedry

Ľudia kategória: 
Kancelária: 
BF 309
Telefón: 
+421 (0)41/513 3232
Kariéra: 

V roku 2002 absolvoval denné inžinierske štúdium na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Následne pokračoval v internom doktorandskom štúdiu na Katedre ekonomiky, ktoré ukončil v roku 2006 v študijnom odbore 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky. Habilitoval sa na fakulte PEDAS v roku 2014 v študijnom odbore 3.3.16. ekonomika a manažment podniku. Na Katedre ekonomiky pôsobí ako vysokoškolský učiteľ od roku 2005. Je členom Spoločnosti pre projektové riadenie a členom Odbornej skupiny – Vzdelávanie pôsobiacej pod SPPR.

Predmety: 

Marketing
Strategický marketing
Projektový manažment

Zameranie: 

marketingové riadenia a plánovanie, marketingové analýzy, strategický marketingový proces a formulovanie marketingových stratégií, nástroje, metódy a metodiky projektového manažmentu, projektové financovanie, manažment a optimalizácia projektového portfólia, hodnotenie ekonomických a mimoekonomických aspektov projektov verejného a súkromného sektora.

Viac info: 
Viac informácií